Kjøpsvilkår

Kjøpet du nå er i ferd med å gjennomføre reguleres av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett som fremkommer her. Denne kontrakten er laget ut fra mal utarbeidet av Forbrukerombudet. Med forbrukerkjøp forstås salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Disse lovene gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter (dvs. at de ikke kan avtales bort). Vilkårene som fremkommer her, angir både våre og dine rettigheter og plikter som forbruker i forbindelse med netthandelen hos oss.

 

Innholdsfortegnelse

 • Avtalen
 • Partene
 • Priser
 • Avtaleinngåelse
 • Ordrebekreftelse
 • Betaling
 • Levering
 • Risikoen for varen
 • Angrerett
 • Undersøkelsesplikt
 • Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 • Dine rettigheter ved forsinkelse
 • Dine rettigheter ved mangel
 • Våre rettigheter ved kjøperens mislighold
 • Garanti
 • Personopplysninger
 • Konfliktløsning
 • Kildeliste
 • Avtalen

 

Avtalen mellom deg som kjøper og oss som selger baserer seg på opplysningene vi gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), og eventuell korrespondanse mellom deg og oss (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene vi som selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken og direkte korrespondanse mellom oss, samt vilkårene i salgsbetingelsene, går den direkte korrespondanse mellom oss foran salgsbetingelsene så lenge det ikke strider mot bindende

 

Partene

Selger:

Catchy Norge AS (org.nr 920 330 509)

Hardangervegen 871, 5267 Espeland

kundeservice@catchy.no

55 24 50 50

 

Kjøper: er den person som faktisk utfører bestillingen på nettet.

 

Priser

Ved forbrukerkjøp skal den pris som fremkommer være inkludert mva. (merverdiavgift). De prisene du finner i vår nettbutikk er derfor inkl. mva. De totale kostnadene du skal betale (alle avgifter og leveringskostnader -frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre, fremkommer i bestillingsløsningen før bestilling er gjennomføres.

 

Avtaleinngåelse

Når bestilling din er mottatt av oss er avtalen bindende for både deg og oss. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt din bestilling, skal vi uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende deg en ordrebekreftelse på e-post. Det anbefales her at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

Betaling

We use Klarna as the provider of our checkout. This means that we might transfer your personal data in the form of contact and order details to Klarna when the checkout is loaded, in order for Klarna to manage your purchase. Your personal data transferred is processed in line with Klarna’s own privacy notice.

 

Levering

Levering av varen fra oss til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til oss selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Du må gi oss melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Meldingen fra deg til oss om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (bruk vedlagte angrerettskjema), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til oss. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Vi er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag vi mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til vår rådighet.

Vi kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men vi kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Varen må kunne leveres tilbake til oss i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. I de tilfeller varen er bestilt med selvvalgt trykk gjelder ikke angreretten.

 

 

Det er ikke angrerett på såkalte tilvirkningskjøp, dvs. varer som enten er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg. Som tilvirkningskjøp vil bl.a. regnes kjøp av varer som ikke er prefabrikkert, og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger. Eksempler på tilvirkede varer vil være skreddersydde gardiner, t-skjorter med personlig designet trykk, eller brudekjole bestilt etter mål.

 

Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til oss ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du som forbruker oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Ved forsinkelse må krav rettes oss innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til oss eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom vi ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom oss, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

 

 • Oppfyllelse:

Dersom vi ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra vår side. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for oss at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at vi oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du som forbruker kreve oppfyllelse.

 

 • Heving:

Du kan heve avtalen med oss dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis vi ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre vi har sagt at du ikke vil oppfylle innen fristen.

 

 • Erstatning:

Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra vår side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 

Dine rettigheter ved mangel:

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra selgeren.

 

Retting eller omlevering:

Dersom varen har en mangel, kan du kreve at vi retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Vi kan motsette seg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder oss urimelige kostnader.

Vi skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Vi kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan vi tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom vi sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

 

 • Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

 

 • Heving

I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

 

 • Erstatning

Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

 

Du må melde krav til oss ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

Våre rettigheter ved mislighold fra din side

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. Vi kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

 

Oppfyllelse:

Dersom du ikke betaler, kan vi fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper vi vår rett dersom vi venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving:

Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra din side, kan vi heve avtalen. Vi kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Vi kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som vi har fastsatt. Vi kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

 

Erstatning:

Vi kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap vi lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:

Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan vi kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav

 

Garanti

Garanti som gis av oss som selger eller produsent, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13. I tillegg til angrerett har vi på noen produkter 30 dagers åpent kjøp for å sikre at du som kunde er fornøyd med varen. Dette er spesifisert under produktet og dens innholdsbetegnelse.

 

Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan vi kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre vi har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

 

Hvis vi vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må vi innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. Vi må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du skal enkelt kunne kontakte oss, for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om vår bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene.

 

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med oss. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13

Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Spørsmål? Catchy har svar

Vi håper du finner svar på dine spørsmål under, Ikke? Ta gjerne kontakt med oss i knappen nederst på siden!

MyBlend 3

Min Myblend 3 vil ikke starte?

For og starte din myblend 3, vennligst trykk 2 ganger på startknapp. 2 kjappe trykk!

Lyset blinker LILLA når jeg prøver og starte min Myblend, Hvorfor?

Det er to stk magneter bygd inn i beholder og basen som må være i linje med hverandre for at blenderen skal fungere. Grunnet sikkerthet.

For og løse dette problemet vrir du enkelt beholderen litt mer mot basen. Se etter en pil på beholderen, denne skal peke direkte mot startknappen.

Lyset blinker RØDT når jeg forsøker og starte min blender, Hvorfor?

Når lampen blinker rødt tyder det på at rotorbladene er blokert av for mye ingredienser. Vend din MyBlend opp ned og se at bladene ikke er blokert. Start så din Myblend og vend den sakte opp igjen, slik at alt innhold treffer rotorbladene med full kraft.

Pass på at du har nok væske i når du blender, vi anbefaler og bruke minst 200ml væske i din blender.

Kan man mikse fryste bær/is?

Absolutt kan du det! Husk og ikke bruk for store biter, og bruk riklig med væske. Vend din MyBlend opp ned når du skal mixe tunge ting og se at bladene ikke er blokert. Start så din Myblend og vend den sakte opp igjen, slik at alt innhold treffer rotorbladene med full kraft.

Hvor mye rommer MyBlend 3 ?

MyBlend rommer 500ml

Hvor mange ganger kan jeg mixe per lading ?

En fulladet MyBlend 3 kan mixe ca. 10-15 ganger. En full-lading tar ca. 3 timer, eller til lampen lyser ett fast blått lys.

Har jeg garanti på mitt kjøp?

Selvfølgelig! Alle MyBlend - Produktene leveres med 1 års garanti.

Hva skjer om jeg ikke er fornøyd med min bestiling?

Ingen problem! Om du ikke skulle være fornøyd med din Myblend, kan du returnere denne for full tilbakebetaling. Sjekk ut Retur & Bytte her for mer info

Kan man oppbevare MyBlend 3 i kjøleskapet?

Ja, det er ingen problem, men ikke lengre en 12 timer

Og hold den borte fra Frysen!

Hvilket material er MyBlend 3 produsert av?

MyBlend 3 er produsert av høykvalitets, matsikker og BPA-fri plast + 304 Rustfritt stål.

Kan jeg ta med MyBlend 3 ombord på fly?

Så langt har vi flydd mange ganger med MyBlend blendere i vår håndbaggasje og aldri møt på noe problem.

Dette er også noe vi ikke kan garantere og da dette er opp til flyplassen og avgjøre.

For og være på den sikre siden kan du sende den med innsjekket baggasje.

Bestillinger & Frakt

Hvor mye koster frakten?

Vårt billigste fraktalternativ koster 59kr. Pakke i postkasse.

Vi har også fri frakt på bestillinger over 699kr.

Når vil jeg motta min ordre?

Alle ordre vil bli levert innen 1-4 dager.

I noen tilfeller kan leveransen ta noe lengre tid grunnet sikkerhetsårsaker eller forsinkelser hos transportør.

Hvordan avbryter jeg min bestilling?

Det kommer ann på status på din bestilling. Her anbefaler vi at du tar kontakt med kundeservice på mail eller kontaktskjema for og få best mulig hjelp. Husk ordrenummer!

Om vi ikke kan hjelpe deg med og avbryte ordren, så fikser vi en smidig retur!

Retur & Bytte

Kan jeg endre fargen på det jeg nettopp har kjøpt?

Når du har lagt inn din ordre, sendes den til vårt lager for pakking og så kjapt videre og hjem til deg, ingen endring kan gjøre etter ordren er godkjent. Ta kontakt med kundeservice med en gang for og endre på din ordre!

Hvor sendes bestillingene fra?

Alle våre ordre sendes fra vårt lager i Bergen.

Returer

Catchy`s returpolicy?

Vi ønsker og gi kunden en trygghet, dermed kan du enkelt returnere ditt produkt innen 30 dager fra du har fått varen. Og få full tilbakebetaling.

For godkjent retur må du benytte vårt retur og bytte skjema.

Retur & Bytte

Hva er statusen på min retur?

Returer kan ta litt lengre tid, når din retur er kommet til vårt lager kan det ta opptil 5 dager før retur blir behandlet.

Når får jeg min tilbakebetaling

Det kan ta opp til 5 arbeidsdager før returen blir behandlet etter den ankommer vårt lager. Vi tilbakebetaler hele beløpet på ordren ekskludert fraktkostnader for returen.

Du vil få en mail når retur er behandlet.

Er jeg ansvarlig for fraktkostnad på min returordre?

Vi trekker fra Fraktkostnader på tilbakebetaling på din ordre. Med mindre ditt produkt er reklamasjonsfeil.

Jeg glemte og hente min pakke på postkontoret og den ble returnert. Hva gjør jeg?

Ta kontakt med kundeservice for videre instruksjon.

Vi forbeholer oss retten til og belaste deg som kunde et gebyr på kr 200 for og dekke håndteringskostnad for fraktlevrandører og lagerkostnader.

Fant du ikke det så etter?

Trykk på knappen nedenfor og kontakt kundeservice så hjelper vi deg! Vi forsøker og svare alle henvendelser innen 24 timer.

Kontakt Oss